Rolnik – ubezpieczenie rolnicze w Tylmanowej.

Rolnik – ubezpieczenie rolnicze w Tylmanowej.

w Tylmanowej trwa sezon na zakup ubezpieczania upraw. Rolnik powinien mieć taką polisę, jeśli korzysta z dopłat bezpośrednich.

Z roku na rok nasilają się anomalie pogodowe. Burze, gradobicia, nawałnice czy przymrozki często niszczą uprawy, dlatego warto je ubezpieczyć na wypadek zdarzeń pogodowych. W 2017 r. czynnych było łącznie 45 585 polis upraw. Ubezpieczyciele zebrali z nich 231 mln zł składki i wypłacili ponad 83 mln zł odszkodowań za 12 283 zdarzenia.

W Tylmanowej tradycyjnie rolnicy ubezpieczają uprawy w PZU – ale coraz większą popularnością zyskują : Ubezpieczenia Pocztowe i Concordia.

Ubezpieczenia upraw kierowane są do rolników i przedsiębiorców rolnych zajmujących się produkcją roślinną. Polisy te nie są obowiązkowe dla wszystkich. Stąd też decydują się na nie przede wszystkim duże spółki, które zajmują się produkcją roślinną na większą skalę i taki profil klienta obsługuje Unilink. Pomimo tego, że świadomość na temat tego ubezpieczania jest relatywnie niska, to jednak daje się zauważyć wzrost zainteresowania tym ubezpieczeniem także wśród mniejszych rolników.

 

Kto musi kupić polisę?

Ubezpieczenie co najmniej 50 proc. upraw muszą kupić rolnicy, którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie. Ochroną powinni oni objąć produkcję roślinną obejmującą zboża, kukurydzę, rzepak, rzepik, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe lub rośliny strączkowe.

Uprawy te należy ubezpieczyć przynajmniej od jednego z wymienionych czynników: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięć ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych.

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy może mieć konsekwencje – rolnik będzie musiał zapłacić karę w wysokości 2 euro od każdego hektara. Mało tego. Jeśli dojdzie do suszy albo innych zdarzeń, wszelka pomoc publiczna dla osób, które nie spełnią obowiązku ubezpieczenia, będzie zmniejszona o połowę.

Budżet państwa dopłaca 65 proc. do składki za ubezpieczenie wszystkich podstawowych upraw polowych, jeśli stawka taryfowa nie przekracza 9 proc. sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa może zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 proc. i 15 proc. sumy ubezpieczenia tych upraw. Dopłaty bezpośrednie bardzo pozytywnie wpływają na wzrost zainteresowania ubezpieczeniami rolnymi, a w wielu przypadkach jest to czynnik decydujący o zakupie. Szczególnie dla dużych spółek gdzie składki to wydatek rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

 

Dwa razy w roku

Rolnicyna Podhalu  najczęściej decydują się na ubezpieczenie zbóż, rzepaku, kukurydzy, owoców i warzyw.

Ubezpieczenia upraw zawiera się dwa razy w roku: wiosną i jesienią. W sezonie wiosennym rolnicy najchętniej ubezpieczają zboża jare i ziemniaki od przymrozków wiosennych oraz gradu, a polisy można rozszerzyć o ubezpieczenie na wypadek huraganu i deszczu nawalnego. Jesienią, popularnością cieszą się polisy dla zbóż ozimych na wypadek gradu, ujemnych skutków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. Ubezpieczenie upraw można ubezpieczyć też od ognia.

Na wysokość składki wpływa głównie: położenie geograficzne, rodzaj uprawy oraz oczywiście pakiet zawieranych ryzyk. Do wyliczenia składki potrzebne są informacje o przewidywalnej wydajności i cenie z hektara- są to dane deklaratywne.

opracowanie : Unilink

 

Ubezpieczenia dla Rolników w PZU

Ubezpieczenie dla Rolników w PZU nawet z -40 % zniżki dla Rolników

Na rok 2018 dla Rolników dotychczas  ubezpieczających Gospodarstwo Rolne –

przygotowaliśmy specjalny pakiety ubezpieczeniowe zwiększające możliwośc ubezpieczenia domu Rolnika

w ramach pakietu Mój Dom – ponad 20% rozszerzenie zakresu ubezpieczenia – przy nieznacznie modyfikowanej

składce ubezpieczeniowej  – pakiet dodatkowych możliwości u Agenta Mirosław Mróz – Tylmanowa.

Jak obniżyć ubezpieczenie dla  Rolników –  Gospodarstwa Rolnego w PZU – zapraszam do kontaktu .

Moi klienci zaoszczędzili w 2017 roku ponad 15.000zł

 

PZU -auto zastępcze – mit czy prawda

PZU – auto zastępcze – mit czy prawda.

Gazeta Wybiorcza” zwraca uwagę, że wciąż zdarzają się sytuacje, w których mimo odpowiedniej wykładni Sądu Najwyższego ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego.„GW” opisuje sytuację swojego czytelnika, który uczestniczył w wypadku spowodowanym przez kierowcę ubezpieczonego w PZU SA i skorzystał z pojazdu w ramach własnej polisy. Problem powstał wówczas, gdy naprawa uszkodzonego samochodu przeciągnęła się ponad wyznaczony przez PZU termin. Po początkowym oporze firma uznała wydłużenie za zasadne, ale oszacowała dzienną stawkę wg własnych warunków wynegocjowanych z wypożyczalniami, korzystniejszych niż w przypadku klienta indywidualnego. W efekcie czytelnik otrzymał kwotę niższą od poniesionych kosztów. Tymczasem, jak przypomina „GW”, Sąd Najwyższy orzekł, iż ubezpieczyciele nie mogą sami wyznaczać stawek za wynajem auta na czas naprawy samochodu poszkodowanego. Mimo że interwencja „Gazety” pozostała bez odpowiedzi zakładu, to ostatecznie wypłacił on klientowi wspomnianą różnicę.
Więcej na ten temat w „Gazecie Wyborczej” z 1 października, w artykule Anny Popiołek zatytułowanym „PZU do klienta po wypadku: chcesz auto zastępcze? Idź do sądu”

*źródło GW

Rolniku ubezpiecz się – PZU,Warta, TUZ

Rolniku ubezpiecz się.

Z danych KRUS u  ponad 1300 osób ubezpieczonych w KRUS ustalono uszczerbek na zdrowiu wskutek chorób zawodowych zakaźnych. Najwięcej z nich, bo 98%, zachorowało w wyniku styczności z kleszczami: na boreliozę (1180 osób, tj. 91%) i odkleszczowe zapalenie mózgu (90 osób, tj. 7%). Odnotowano też 11 zachorowań na toksoplazmozę oczną, 5 na bąblowicę wątroby oraz 3 przypadki toksokarozy*. Dane opublikowane przez KRUS w czerwcu 2015r  wskazują, że wielu rolników doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy).
Wiemy, że praca rolnika trwa cały rok i rolnik jest narażony na niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem pracy fizycznej, wypadki czy choroby odzwierzęce: borelioza, toksoplazmoza, bąblowica, wścieklizna.  Dlatego ubezpieczeni od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków rolnicy, mogą rozszerzyć zakres swojej polisy także o choroby, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, powstałe np. w wyniku ugryzienia przez kleszcza, kontaktu z chorymi zwierzętami – gdzie kupić  NNW – oczywiście wybór należy do Rolnika. Ja polecam kilka firm : PZU,WARTA, TUW TUZ, Interrisk – lecz ważne co potrzebuje Rolnik (decyzja indywidualna) dlatego polecam kontakt z dobrym Agentem Ubezpieczeniowym .
* źródło: KRUS,
(Mirosław Mróz – tel. 600-433-525 Tylmanowa)

PZU w Tylmanowej z promocyjnymi ubezpieczeniami dla 10 pierwszych klientów

Kolejny Agent  PZU  –  przyjmuje w Tylmanowej oraz prowadzi mobilne biuro ubezpieczeniowe.

Kolejny multiagent sprzedaje ubezpieczenia dla PZU w Pieninach i Gorcach.

Jeśli potrzebujesz ubezpieczenia w PZU i przebywasz w okolicy Szczawnicy i Krościenka nad Dunajcem , Ochotnicy –  to w Tylmanowej możesz wszystko załatwić i skorzystać z wyjątkowej promocji ubezpieczeniowej dla 10 nowych klientów PZU. Sprawdź ile zapłacisz za ubezpieczenie w PZU.

więcej na www.polisa.tv

jakie jest ubezpieczenie autocasco w PZU – pilnuj karty pojazdu

pzu17 stycznia 2013 Sąd Najwyższy miał zdecydować, czy niewielkie zaniedbanie właściciela samochodu stanowi wystarczające uzasadnienie odmowy wypłaty odszkodowania z autocasco. Jednak SN postanowił odmówić podjęcia uchwały w tej sprawie. Sprawa dotyczyła osoby, która po powrocie z wakacji w Szczawnicy zapomniała zabrać ze schowka kartę samochodu. Ten zaś został skradziony. Poszkodowany zgłosił szkodę do PZU, gdzie wystawiona była jego polisa AC. Jednak ubezpieczyciel odmówił zaspokojenia roszczeń. Powołał się przy tym na zapisy OWU, wyłączające odpowiedzialność w sytuacji kradzieży pojazdu, w którym pozostawiono m.in. kartę pojazdu (komplet kluczyków i dowód rejestracyjny zostały zwrócone). Sprawa trafiła do sądu rejonowego, który nakazał wypłatę odszkodowania argumentując, że zaniedbanie nie miało wpływu na wyrządzenie szkody. Werdykt został zaskarżony przez PZU i trafił o Sądu Okręgowego. Ponieważ rozpatrując sprawę SO powziął wątpliwości, więc w celu ich rozproszenia zwrócił się z zapytaniem do Sądu Najwyższego. Ten jednak odmówił podjęcia uchwały w tej sprawie. Uzasadnienie decyzji SN nie jest jeszcze znane. W sprawie oznaczonej sygnaturą III CZP 95/12 Sąd Najwyższy rozpatrywał następujące zapytanie prawne, z którym zwrócił się do niego Sąd Okręgowy w Gdańsku: 1. Czy w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco samochodu osobowego niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu) podlega ocenie w świetle przesłanek określonych w art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) w sytuacji, gdy zachowanie to nie było bezpośrednią przyczyną szkody, ani też nie przyczyniło się w żaden sposób do jej powstania? 2. W razie udzielenia odpowiedzi pozytywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy art. 827 § 1 k.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 82 poz. 557) ma zastosowanie do zawinionego zachowania ubezpieczającego (poszkodowanego) polegającego na niedochowaniu obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie mającego znamion umyślności, ani rażącego niedbalstwa? 3. W razie udzielenia odpowiedzi negatywnej na pytanie 1 (pierwsze), czy niedochowanie przez ubezpieczającego (poszkodowanego) obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia poprzez zaniechanie zabezpieczenia poza pojazdem dokumentów pojazdu (karty pojazdu), nie noszące znamion rażącego niedbalstwa, ani umyślności powinno skutkować odmową wypłaty odszkodowania, czy też dopuszczalne jest w takim przypadku zasądzenie odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia auto-casco na zasadach słuszności? Wybierając AC – autocasco zapytaj o ofertę na www.ubezpieczenia.podhale.pl i sprawdzaj zapisy OWU. W Przypadku ubezpieczenia autocasco samochodu w PZU pilnuj m.in. karty pojazdu

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ -ubezpieczenie autocasco w PZU – pilnuj karty pojazdu

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ -ubezpieczenie autocasco w PZU – pilnuj karty pojazdu

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

kupujesz używany samochód – uważaj na rekalkulację składki ubezpieczeniowej

link4 axadirect mtu

Zaczyna się tak np jesteś młodym kierowcą z Nowego Targu- Kupujesz samochód z ubezpieczeniem OC jesteś zadowolony bo masz opłacone ubezpieczenie OC czasem na kilka miesięcy . Po pewnym czasie z Towarzystwa np Link4 , AXA , Libety lub innego np MTU, PZU otrzymasz pismo z informacją o żądanej zapłacie za ubezpieczenie. a zazwyczaj tak to wygląda Na początku kupujesz używany samochód z Naszymi tablicami rejestracyjnymi np KNTFJ81. Kierowca sprzedaje ci auto razem z ubezpieczeniem OC np w MTU i nie wymaga w umowie kupna-sprzedaży wypowiedzenia umowy OC (w takiej sytuacji sprzedawca mógłby otrzymać zwrot niewykorzystanej składki OC). Nic tylko się cieszyć? otóż nieeeee. Rekalkulacja składki oznacza ponowną kalkulację składki dla nabywcy pojazdu, na którego przeszły prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez zbywcę, a więc poprzedniego właściciela pojazdu. Ubezpieczyciel przy rekalkulacji uwzględnia czas zakupu pojazdu (ile zostało dni do końca umowy) oraz zniżki lub zwyżki przysługujące nabywcy samochodu. Jeżeli jesteś dwudziestoparoletnim kierowcą z Nowego targu lub Szczawnicy , który jeździ autem od niedawna, a odkupiłeś pojazd od starszego stażem kierowcy posiadającego 60 proc. zniżkę na OC, nie powinno cię dziwić, że ubezpieczyciel zrobi rekalkulację składki OC – i to czasem może Cię drogo kosztować. Bezpieczniej sprawdź składki ubezpieczeniowe  – zobacz ile będzie kosztować Ciebie ubezpieczenie OC samochodu i zgłoś się do zaufanego agenta ubezpieczeniowego lub skorzystaj z porad na www.ubezpieczenia.podhale.pl Co na temat rekalkulacji mówi sama ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych? Art. 31.2.: „W razie niewypowiedzenia przez posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących posiadaczowi, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek”. Ubezpieczyciele o rekalkulacjach składek OC Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji, ale nie musi, w Proama dokonywana jest zawsze po otrzymaniu informacji o sprzedaży pojazdu, ale czasem jest to korzystne dla klienta, gdyż rekalkulacja nie zawsze wiąże się z dopłatą, może również – oznaczać zwrot części składki dla nowego właściciela samochodu -gdy ten ma np 60% zniżek a kupuje auto od osoby młodej bez zniżek. Problemy kierowców na Podhalu z rekalkulacją składki OC Właściciel pojazdu z Ochotnicy skarży się, że firma ubezpieczeniowa nie powiadomiła go o dokonanej rekalkulacji składki, aż tu któregoś dnia przysłała mu rachunek do zapłaty o wysokości 520 zł, którego w ogóle się nie spodziewał, bo o sprawie zapomniał. Co się stanie jeśli kierowca odmówi zapłaty? Może zostać podany do krajowego rejestru dłużników i narobić sobie kolejnych problemów np. nie będzie mógł otrzymać planowanego kredytu hipotecznego. Różnicę w wysokości składki OC po rekalkulacji trzeba uregulować z ubezpieczycielem. Jak uniknąć niepotrzebnych problemów z firmą ubezpieczeniową po zakupie pojazdu? Jeżeli chcesz kontynuować polisę OC poprzedniego właściciela, sam skontaktuj się z ubezpieczycielem w związku z rekalkulacją składki OC. Firma ubezpieczeniowa po otrzymaniu danych o nowym właścicielu zrobi rekalkulację i poinformuję cię o jej rezultatach. Od razu opłacisz różnicę i będzie po sprawie. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie zaskoczy cię w najmniej spodziewanym momencie. Drugie, lepsze i tańsze rozwiązanie: wypowiedz umowę OC w dniu zakupu pojazdu, skorzystaj z promocji OC i z jego pomocą kup najtańsze ubezpieczenie. W ten sposób unikniesz dodatkowych opłat i będziesz mieć pewność nie przepłacasz na ubezpieczeniu OC samochodu w Nowym Targu, Szczawnicy, Ochotnicy czy Krościenku nad Dunajcem.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ – kupujesz używany samochód – rekalkulacja składki

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Nowy Targ – kupujesz używany samochód – rekalkulacja składki

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525

Link 4 – co zrobić gdy masz stłuczkę lub kolizję podczas wyjazdu samochodem do Szczawnicy

Jeśli dojdzie do wypadku w okolicach Szczawnicy należy pamiętać o kilku zasadach, dzięki którym można znacznie przyspieszyć nadejście pomocy oraz uniknąć komplikacji.

link4

Zabezpiecz miejsce wypadku . Mimo że w Szczawnicy drogi są wąskie to odpowiednie zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego pozwala ograniczyć jego dalsze skutki. Ważne, by nie spowodować dodatkowych ofiar. Pamiętaj więc, aby zatrzymać się w odpowiedniej odległości od samochodów biorących udział w zdarzeniu. Wysiadając z samochodu, załóż kamizelkę odblaskową. Dzięki niej będziesz lepiej widoczny na drodze. Postój pojazdu w Szczawnicy lub Nowym Targu sygnalizuje się w następujący sposób: poza obszarem zabudowanym – umieść w odległości 30-50 metrów za pojazdem ostrzegawczy trójkąt odblaskowy i włącz światła awaryjne. W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, włącz światła pozycyjne, na obszarze zabudowanym – włącz światła awaryjne, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, włącz światła pozycyjne i umieść ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 metr. Pamiętaj, aby zabrać ze swojego samochodu: gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy telefon komórkowy. Podchodząc do pojazdów, które wzięły udział w wypadku oceń, ile osób potrzebuje pomocy. Jeśli to możliwe, wyłącz silniki wszystkich uszkodzonych aut, a kluczyki wyjmij ze stacyjek. Od wykonanych przez Ciebie czynności w głównej mierze zależy przeżycie rannych. Najważniejsze jednak jest, żebyś jak najszybciej poinformował służby ratownicze.

Jeśli są ofiary, wezwij karetkę pogotowia. W Szczawnicy wezwanie karetki pogotowia ratunkowego należy do najważniejszych czynności, wykonywanych przez świadków zdarzenia wypadku. Od szybkości Twojej reakcji zależy, jak długo poszkodowani będą czekać na pomoc medyczną. Wiele osób zastanawia się, który numer jest właściwy do wezwania karetki pogotowia, 999 czy 112? Międzynarodowy numer alarmowy, 112 nie w każdym miejscu Polski działa poprawnie, dlatego jeżeli sytuacja wymaga specjalistycznej pomocy medycznej, należy bezzwłocznie zadzwonić pod 999.Gdy uda Ci się nawiązać połączenie z dyspozytorem medycznym, bądź przygotowany na to, że będziesz musiał odpowiedzieć na kilka pytań. Ważne, żeby informacje, które masz, zostały przekazane jasno i wyraźnie. Nigdy nie odkładaj słuchawki jako pierwszy! Rozmowę zawsze kończy dyspozytor.

Zadzwoń do ubezpieczyciela –  np Link 4 (właściciel  PZU ) 

 

Spisz oświadczenie sprawcy wypadku. Wzór Oświadczenia sprawcy wypadku dostępny jest na www.ubezpieczenia.podhale.plWypadek to zdarzenie, w którym są poszkodowani, zabici lub ranni. Z kolizją mamy do czynienia, gdy nie ma poszkodowanych, a uszkodzone są jedynie pojazdy. Nie trzeba wzywać funkcjonariuszy policji m.in. do szkód parkingowych. Nie zmienia to jednak faktu, że sprawca zdarzenia musi spisać oświadczenie. Jeśli uczestniczysz w kolizji drogowej w Szczawnicy: ustal jej przebieg oraz winnego, usuń pojazdy z miejsca zdarzenia tak, aby nie utrudniały ruchu innych pojazdów, sprawca zdarzenia powinien spisać oświadczenie, w którym znajdą się następujące informacje: dane osobowe uczestników kolizji, dane, dotyczące prawa jazdy osób, biorących udział w zdarzeniu, nazwę ubezpieczycieli, numery telefonów świadków kolizji, dokładny opis zdarzenia, podpis uczestników kolizji na każdej stronie oświadczenia. Możesz wezwać policję nawet do małej stłuczki, jeżeli: sprawca kolizji odmówił sporządzenia oświadczenia, nie można ustalić sprawcy, występuje podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji jest pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, występuje uzasadnione podejrzenie, co do pochodzenia pojazdu lub okazanych dokumentów, uczestnik kolizji odmawia okazania dokumentów. Zawarcie wszystkich niezbędnych informacji w oświadczeniu o kolizji w znaczny sposób przyspiesza proces likwidacji, który kończy się wypłatą odszkodowania osobie poszkodowanej.

Bezpiecznie odstaw auto do naprawy i poinformuj ubezpieczyciela sprawcy kolizji. – Po zabezpieczeniu miejsca wypadku lub kolizji w Szczawnicy, i dysponując polisą  assistance, organizację holowania pojazdu, którym dalsza jazda jest niemożliwa, można powierzyć ubezpieczycielowi Link 4. W tym celu należy koniecznie skontaktować się z infolinią, która przyjmie zgłoszenie szkody oraz uruchomi usługę assistance. Nie zapomnij poinformować ubezpieczyciela sprawcy np  PZU  o kolizji aby jak najszybciej uzyskać odszkodowanie. Dobrze jest jeśli zrobisz zdjęcia miejsca kolizji i uszkodzeń pojazdów – to pewna forma zabezpieczenia. W przypadku nagłej awarii samochodu warto wiedzieć, jak holować go bezpiecznie i zgodnie z zasadami. Kodeks drogowy dokładnie precyzuje te zasady: włącz światła mijania w pojeździe holującym,za kierownicą samochodu holowanego musi znajdować się kierowca, który posiada uprawnienia do kierowania tym pojazdem,połącz pojazdy liną holowniczą w sposób, wykluczający niebezpieczeństwo odczepienia się w czasie jazdy,umieść w pojeździe holowanym, z tyłu po lewej stronie, ostrzegawczy trójkąt odblaskowy,w przypadku niedostatecznej widoczności, włącz światła pozycyjne w pojeździe holowanym,upewnij się, że w obydwu pojazdach są sprawne układy hamulcowe, między pojazdami należy zachować odległość od 4 do 6 metrów,przymocuj do liny holowniczej chorągiewkę koloru żółtego lub czerwonego,nie przekraczaj w obszarze zabudowanym prędkości 30km/h, a poza terenem zabudowanym 60 km/h.Holując pojazd, należy jechać ze stałą prędkością ze stałym naciągiem liny. Minimalizuje to ryzyko szarpnięć oraz zaplątania się liny holowniczej. Nie każde auto nadaje się jednak do wzięcia na hol.Zabrania się holowania: pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego (zespół pojazdów, składający się z pojazdu silnikowego, połączonego z naczepą),pojazdu z przyczepą (naczepą),na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy, przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

Tanie ubezpieczenie OC zadzwoń 600-433-525 = sprawdź aktualne promocje – do września 2014 w Link4 w Tylmanowej dodatkowe 20% zniżki

 

ile kosztuje ubezpieczenie rolne w Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej

InterRiskgenerali wartatuz

pzu

 

 

 

 

 

Ile kosztuje ubezpieczenie rolne w Tylmanowej  czy Ochotnicy Dolnej.  Wielu rolników zastanawia się ile zapłaci za ubezpieczenie Gospodarstwa rolnego na 2014 rok. Wielu rolników jak co roku wybierze PZU – składki za ubezpieczenie rolne przyjmują czasem sołtysi – ale warto porównać oferty ubezpieczycieli . Oczywiście różne ceny   mają związek z różną ofertą ubezpieczeniową . Dla przykładu wybrałem 2 rolników z Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej .

Porównanie
ubezpieczenia rolnego  – przykład ( rolnik z os. Rola …  Ochotnica Dolna ) – gospodarstwo 6 ha , dom mieszkalny , 4 budynki gospodarcze (stodoła, stajnia, etc) – składka ubezpieczeniowa na 2014 rok wyniosła :

 

  • PZU – około 660 zł,
  • Generali – około 420 zł 
  • InteRisk – około 440 zł
  • TUW TUZ – około 400 zł
  • Warta – około 700 zł

Rolnik z Tylmanowej  – gospodarstwo 7 ha,  dom mieszkalny , 2 budynki gospodarcze

  • Generali – około 820 zł
  • InteRisk – około 395 zł
  • TUW TUZ – około 440 zł
  • Warta – około 670 zł
  • PZU – około  590 zł

Jak  widać  nie ma reguły –  dla jednego rolnika  najtańszą ofertę  ma TUW TUZ  a dla drugiego rolnik InterRisk – jaka będzie najlepsza oferta dla Ciebie?? Sprawdź ile zapłacisz za ubezpieczenie rolne w Tylmanowej – zapraszam tel 600-433-525