Stracisz prawko za szybkość – nowelizacja Kodeksu Karnego propozycje MSW

Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym stracą prawo jazdy na trzy miesiące. To jedna z propozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która znalazła się w przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.Kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, prawo jazdy zostanie odebrane bezpośrednio przez kontrolującego ich policjanta. Jeżeli osoba ta będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres na jaki zatrzymane zostało prawo jazdy będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.
 Na ten sam okres uprawnienia do prowadzenia pojazdami utracą kierowcy, którzy przewożą zbyt dużą liczbę osób (o dwie osoby więcej niż wskazano w dowodzie rejestracyjnym).Wyżej wymienione propozycje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych znalazły się w przyjętej dziś przez Sejm nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji był wspólnym przedsięwzięciem trzech resortów. Oprócz rozwiązań zaproponowanych przez MSW w dokumencie znalazły się propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – m.in. wprowadzenia do kodeksu karnego przestępstwa prowadzenia samochodu bez uprawnień po ich odebraniu przez sąd (w obecnie obowiązującym stanie prawnym prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest wykroczeniem), dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości mimo uprzedniego skazania za to samo przestępstwo, dotkliwych kar finansowych dla osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu oraz obowiązku zainstalowania w samochodzie blokady alkoholowej tzw. „alcolock” dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.Teraz ustawa trafi do Senatu.

kupuj auto z OC ważnym kilka miesięcy

Kupiłeś auto na Ciebie jako nowego posiadacza pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy (art. 31 ust. 1). Oznacza to m.in., że od momentu zakupu ponosisz odpowiedzialność za zapłatę składki oraz, że umowa ubezpieczenia trwać będzie do końca okresu na który była zawarta.W nowym stanie prawnym wobec umowy, z której prawa i obowiązki przeszły na nabywcę, nie zadziała klauzula prolongacyjna, tzn. z chwilą rozwiązania umowy nie zostanie zawarta z mocy prawa nowa umowa na okres 12 miesięcy (art. 28) . Taki nowy posiadacz pojazdu musi pamiętać, aby zawrzeć nową umowę ubezpieczenia, aby uniknąć sankcji związanych z brakiem spełnienia obowiązku objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Jeżeli nowy posiadacz pojazdu rozwiąże umowę (art. 31) zwrot części składki z tytułu niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej należy się osobie, która przeniosła prawo własności pojazdu (zbywcy). Taki zwrot powinien być dokonany przez zakład ubezpieczeń (bez żądania ze strony posiadacza) najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozwiązania umowy.

Jeżeli nowy posiadacz zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC do końca okresu, na który była zawarta przez poprzedniego właściciela pojazdu, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji składki (rekalkulacji), a na żądanie nabywcy ma obowiązek wykonać rekalkulację. Rekalkulacja powinna uwzględniać ryzyko ubezpieczeniowe związane z nabywcą, tj. czynniki wpływające na wysokość składki (tzn. dotychczasowy przebieg ubezpieczenia, wiek, marka pojazdu, okres posiadania prawa jazdy, etc). Jeżeli ryzyko ubezpieczeniowe będzie większe niż w przypadku zbywcy zakład ubezpieczeń wystąpi do nabywcy o dopłatę składki. Gdy ryzyko będzie mniejsze należy wystąpić do zakładu ubezpieczeń o zwrot nadpłaconej części składki. Warto zwrócić uwagę, że rekalkulacja może być dokonana w dowolnym momencie  przed upływem okresu 3 lat od nabycia, tj. przed upłynięciem terminu przedawnienia .

  •  jeżeli nabywca zdecyduje się korzystać z umowy ubezpieczenia OC zbywcy i jej nie wypowie ( przed końcem okresu, na który była zawarta) zakład ubezpieczeń może rozliczyć z nim składkę w wyniku ponownej kalkulacji jej wysokości; zakład ubezpieczeń dokona zwrotu składki, jeżeli kupujący ma zniżki wyższe niż sprzedający albo zażąda od kupującego dopłaty, jeżeli zniżki ma on niższe aniżeli miał je sprzedający (art. 31 ust. 2); na żądanie posiadacza nowego pojazdu zakład ubezpieczeń ma obowiązek dokonać rekalkulacji.

masz pytanie napisz lub zobacz wpisy na www.taniapolisa.blogspot.com