Compensa – OC Rolnika

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem:

  • śmierci,
  • uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • uszkodzenia lub zniszczenia mienia.

Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Podobne wpisy